Kotkan kouluverkkoselvitys ei vielä valmistunut. On kuitenkin positiivista kun viivästymisen sanotaan johtuvan siitä, että nyt halutaan selvittää sekä päiväkotien että koulurakennusten kunto ja eri ratkaisuvaihtoehdot perusteellisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Vihreiden mielestä kouluverkkoselvityksen tuleekin lähteä kokonaisvaltaisesta tarkastelusta. “Siinä tulee ottaa huomioon niin rakennusten terveellisyys ja turvallisuus kuin tulevaisuuden opetukselliset tarpeet, oppilaiden liikkuminen sekä todelliset oppilas- ja opiskelijamäärät huomioiden myös koulurakennusten korkeampi käyttöaste”, toteaa Vihreitä hyvinvointilautakunnassa edustava valtuutettu Tommi Iivonen. “Selvityksen valmistuttua päättäjien tulee lisäksi arvioida mihin Kotkan kaupungilla on varaa: rakennetaanko pelkästään uutta vai voitaisiinko tyytyä osin jo olemassa oleviin ja terveiksi todettuihin rakennuksiin, joihin voidaan rakentaa erilaisia oppimisympäristöjä opetuksen laadun ja oppimisen siitä kärsimättä. Tarkastelukulmaksi pitäisi ottaa se, että ne voisivat innovatiivisuudessaan kohota kaupungin vetovoimatekijöiksi, jatkaa Iivonen.

Kotkan vihreät tarjoavat mallin, joka takaa kaikille oppilaille ja opiskelijoille laadukkaat uuden ajan oppimisympäristöt sekä lähikoulumahdollisuuden pienemmille oppilaille. Malli takaa myös yhdenvertaisen mahdollisuuden erityistilanteissa käydä koulua kotona. Se mahdollistaa myös niin opetuksen laadun parantamisen kuin oppiaine- ja kurssivalinnaisuuden lisäämisen kokonaan uudelle tasolle. Tämä lisää kaupungin vetovoimaa kun Kotka toimii opetuksen kehityksen kärjessä, luoden samalla turvallisuutta ja hyvinvointia lähikoulujen toimiessa kylä-/taajamakeskuksina. Kaikki tämä on Vihreiden mielestä mahdollista toteuttaa kaupungin kriittisestä taloustilanteesta huolimatta.

Digitalisaatio luo lisää mahdollisuuksia opetuksen järjestämiseen. Kotkan seudun Vihreät ry:n puheenjohtaja Tiina Rosbergin mukaan ehdotettu malli perustuu virtuaalisuuden mahdollistaviin oppimispisteisiin ja pieniin lähikouluihin (hirsirakenteinen koulu noin 2-3 luokalle, kustannus 1-2 miljoonaa euroa/koulu). “Nämä oppimispisteet mahdollistavat virtuaalisen liittymisen osaksi toista, etäluokkaa Kotkassa, Suomessa, vaikka koko maailmassa. Tekniikka luo todentuntuisen ympäristön opiskeluun. Oppilas voi opiskella maantietoa Himalajalla tai vaikka englantia ja keskustella samassa virtuaaliluokassa olevien kiinalaisten ikätoverien seurassa. Opiskeluun on mahdollista osallistua myös kotoa, jos ei pääse kouluun. Perheet voisivat olla pidempäänkin poissa kaupungista ja lapsen oppiminen jatkuu tuttujen opettajien johdolla ja vanhempien tukemana”, Rosberg summaa.

 

Mallin toteuttamisen edellyttää, että kouluverkkoselvityksen perusteella todetaan kunnossa olevat koulu- ja muut oppimisympäristöiksi soveltuvat rakennukset, joita voi käyttää myös tulevaisuudessa. Sen jälkeen arvioidaan kuinka monta virtuaalista oppimispistettä eli lähikoulua, joissa hyödynnetään uutta virtuaaliteknologiaa, Kotkassa tarvitaan. Samalla kaupunki jaetaan 3-4 hallinnolliseen aluekouluun, joista jokainen koulu sisältää useampia oppimisympäristöjä, joita käytetään tarpeen ja harkinnan mukaan. Tarkastelun tulee ottaa lisäksi kokonaisvaltaisesti huomioon oppilaan koko oppimis-/opiskelukaari, ei keskittyä pelkästään peruskoulutasolle ja esikouluun.

Kotkan Vihreiden mielestä kaupunki voisi toteuttaa virtuaalinen pilottikoulun Pihkooseen hyvinkin nopealla aikataululla. Kaupungin tulisi tehdä ripeästi päätös mallin toteuttamisesta. Tarvitsemme vain yhteisen tahtotilan mallin toteuttamiseen – ja toimivamman joukkoliikenteen.

Kotkan seudun Vihreät ry.
Tiina Rosberg, puheenjohtaja