Kymenlaakson vihreä vaaliohjelma

 

Hyvinvointialueen kokonaisuus käsittää hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden

Hyvinvointialueemme toiminnan järjestäminen edellyttää yhteistyötä ja ymmärrystä yli kuntarajojen – siksi kuuntelemiselle kyllä, jyräämiselle ei. Kuntien ja hyvinvointialueen tehokas yhteistyö on kaiken perusta. Resurssit laadukkaaseen ja vaikuttavaan toimintaan tulee turvata kaikilla osa-alueilla.

 

Me Kymenlaakson vihreät haluamme

  • perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon palvelut sekä niiden saatavuuden yhdenvertaisiksi.
  • varmistaa hoidon oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden.
  • tehdä Kymenlaakson hyvinvointialueesta työnantajan, joka houkuttelee ammattitaitoista henkilökuntaa.
  • kehittää palautejärjestelmää tehokkaammaksi ja avoimemmaksi työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta.
  • turvata pelastustoimen resurssit ja toiminnan hyvinvointialueella.
  • kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyön sujuvaksi – siirrytään yhdessä ehkäisevään ja ennakoivaan tekemiseen!

 

1. KESTÄVÄT HYVINVOINTI- JA TERVEYSPALVELUT TARKOITTAVAT UUDISTUVIA, MONIMUOTOISIA JA ASIAKASLÄHTÖISIÄ PALVELUJA

Palvelujen tasavertainen saatavuus ja esteettömyys eri alueilla on turvattava palvelumuotoja kehittämällä – digitaalisuus, terveyskioskit, kiertävät sairaanhoidolliset ja lääkäripalvelut, toimiva ajanvaraus myös netissä ja pidemmät palveluajat hyvinvointikeskuksissa. Lääkärin ja hoitajan palveluja verkossa pitää kehittää.

Tavoittelemme Kymenlaakson keskussairaalalle laajan ympärivuorokautisen sairaalan asemaa, mikä takaisi laajemmat palvelut asukkaille. Järjestely helpottaisi lääkärien rekrytointia ja vähentäisi kalliita ostopalveluja. Järjestely takaisi valmiudet myös suuronnettomuustilanteessa.

Vanhusten asumispalvelut tulee toteuttaa laadukkaasti ja turvallisesti. Kotihoitoa on kehitettävä toimivaksi ja asiakkaan tarpeista lähteväksi.

Tehdään kunnollisilla resursseilla ja kehitystyöllä mielenterveys- ja päihdepalveluista yhdessä kuntien kanssa matalan kynnyksen, varhaisen puuttumisen ja nopean hoitoonohjauksen toimintaa.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden helppo saatavuus osana muita sotepalveluja on merkittävää syrjäytymisen ehkäisyä ja yleisen yhteiskunnallisen turvallisuuden takaaja.

Nuorisopsykiatrian palveluissa aika on löydyttävä heti eikä monen kuukauden päästä. Nuorten palvelujen tulee olla joustavia ja heidän elämäntilanteensa huomioonottavia.


2. HYVINVOINTIALUE JA KUNNAT ESTÄVÄT YHDESSÄ KÖYHYYTTÄ JA ERIARVOISUUTTA

Vaadimme lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien toteuttamista käytännössä eikä vain paperilla.

Koska ehkäisevä lastensuojelu jää kuntiin ja korjaavan lastensuojelun hoitaa hyvinvointialue, niin kaadetaan kaikki raja-aidat. Toteutetaan tulevaisuudessa suunnitelmat yhteistyössä ja joustavasti sekä hyvinvointialueen että kuntien tasolla. Yhteistyö on tekoja eikä suunnitelmia!

Kouluterveydenhuollolle on luotava vahva rooli kiusaamisen ja syrjinnän vastaisessa työssä.

Lapsiperheille on tarjottava vanhemmuutta tukevia ja arkea helpottavia palveluja yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.

Lastensuojeluun ja perhepalveluihin on saatava enemmän resursseja. Toimintaa kehitettävä ennaltaehkäiseväksi. Näin katkaistaan sukupolvien ylitse siirtyvä huono-osaisuus.

Vammaispalvelujen riittävyys tulee turvata koko Kymenlaaksossa.

Maahanmuuttajien terveyspalveluista on huolehdittava myös paperittomien kohdalla.


3
. TEHDÄÄN UUDESTA KYMSOTESTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA!

Tavoitteenamme on, että tulevaisuuden Kymsote on työntekijöille maan paras työpaikka.

Panostetaan työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Parannetaan palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä.

Turvataan terveet toimitilat, työelämän joustot ja tarpeellinen määrä henkilökuntaa.

Taataan työntekijöille mahdollisuus kehittää yksikön toimintaa ja omaa työtään sekä mahdollistetaan kehittämistä tukevat koulutukset ja työnohjaus.


4. TURVALLISUUS ON OSA HYVINVOINTIA

Haluamme säilyttää Kymenlaakson laadukkaat pelastustoimen lähipalvelut ja jatketaan kehitystyötä yhä parempien palveluiden puolesta.

Kehitystyössä on muistettava, että palo- ja pelastustoimella tulee olla riittävät resurssit varautua paitsi suuronnettomuuksiin myös ilmaston lämpenemiseen ja sään ääri-ilmiöistä johtuviin häiriö- ja vaaratilanteisiin.

Turvallisuudessa yhteistyö on voimaa: Pelastustoiminnan ja ensihoidon osaamisen on yhdistyttävä saumattomasti. Näin turvataan kiireellistä avunsaantia hätätilanteissa.

Kun hyvinvointialueen organisaatiosta päätetään, pelastustoimen toimintamallit pitää huomioida sen tarpeisiin ja asiantuntemukseen perustuen.

Vapaaehtoisen pelastustoimen jatkuvuus ja monipuolinen kehittäminen on turvattava.