Kuntavaaliohjelma, Kotka

Kaudelle 2017 – 2021

 1. KOTKASTA LASTEN JA NUORTEN PARAS PAIKKA ITÄMEREN RANNALLA
 2. ARKIYMPÄRISTÖSTÄ HYVINVOINTIA
 3. EURON BUSSIT –  JOUKKOLIIKENNE AIDOKSI VAIHTOEHDOKSI
 4. VIHREÄ YRITTÄJYYS ON TULEVAISUUTTA
 5. KULTTUURILLA JA LIIKUNNALLA TERVEYTTÄ
 6. KAIKILLE HELPPO PÄÄSY SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN
 7. PÄÄTÖKSENTEOSTA AVOINTA, OSALLISTAVAA JA TASA-ARVOISTA

 

 1. KOTKASTA LASTEN JA NUORTEN PARAS PAIKKA ITÄMEREN RANNALLA
 1. Maksuton puolipäiväinen varhaiskasvatus kaikille lapsille.
 2. Lapsiperheiden kotipalvelut on säilytettävä ja monipuolisia avopalveluja kuten kerhoja ja leikkipuistoja on kehitettävä.
 3. Taataan laadukas kasvatus ja opetus terveissä ja turvallisen kulkumatkan päässä olevissa rakennuksissa.
 4. Rakennetaan kouluihin eheytettyä koulupäivää turvaamaan lapsiperheiden hyvinvointia.
 5. Turvataan ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja oikea-aikainen tuki lapsille ja nuorille.
 6. Taataan jokaiselle nuorelle yhdenvertainen mahdollisuus suorittaa toisen asteen tutkinto.
 7. Panostetaan opettajien jaksamiseen ja osaamiseen.
 8. Lisätään vieraiden kielten opiskelumahdollisuuksia.
 9. Säilytetään maksuttomat juniorivuorot ja tuetaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia omissa lähikouluissa ja niiden ympäristössä.
 10. Huomioidaan lasten ja nuorten moninaisuus, sekä moninaiset perhetaustat. Jokaisella lapsella tulisi olla oikeus kuulluksi ja nähdyksi yksilönä, eikä vain sukupuolensa edustajana.

 

 1. ARKIYMPÄRISTÖSTÄ HYVINVOINTIA
 1. Ihmiset voivat paremmin kunnossa olevan ja esteettisesti miellyttävän ympäristön keskellä.
 2. Suunnitellaan rantavyöhykkeet yhteiseen käyttöön.
 3. Lisätään lähiulkoilualueita ja kaavoitetaan yhtenäisempi verkosto ulkoliikkujille.
 4. Säästetään sienestys- ja marjastusalueet hakkuilta.
 5. Edistetään aktiivisesti kierrättämistä ja vähennetään ruokahävikkiä.
 6. Viherseiniä, kattopuutarhoja ja kaupunkiviljelypalstoja mm. Kantasatamaan
 7. Katetaan Karhulan kanjoni puistolla tai kevyellä julkisella ja liikerakentamisella
 8. Hankitaan kaupunkipyöriä ja sähköpyörien ja -autojen latauspisteitä.
 9. Tarkastellaan kaupunkia myös eläinten silmin. Ympäristö on yhteinen.
 10. Hoitopaikkoihin, terveyskeskuksiin ja muihin julkisiin tiloihin lisää taidetta kaupungin kokoelmista.

 

 1. EURON BUSSIT – JOUKKOLIIKENNE AIDOKSI VAIHTOEHDOKSI
 1. Keskittyvät palvelut vaativat toimivan ja edullisen joukkoliikenteen. Se on alueellisen yhdenvertaisuuden edellytys. Toimiva joukkoliikenne mahdollistaa asioinnin lisäksi myös opiskelun sekä kulttuurin ja liikunnan harrastamisen.
 2. Lisätään vuoroja varsinkin iltoihin ja viikonloppuihin.
 3. Euron bussitaksat Kotkan paikallisliikenteeseen.
 4. Lisätään Waltti-korttien myyntipisteitä esim. kirjastoihin.
 5. Kehitetään erilaisia joukkoliikenteen ratkaisuja uutta teknologiaa hyödyntämällä.
 6. Luodaan joukkoliikenteen saatavuudelle laatukriteerit.

 

 1. VIHREÄ YRITTÄJYYS ON TULEVAISUUTTA
 1. Kotkasta Etelä-Kymenlaakson yhteinen pääkaupunki ja vihreä suunnannäyttäjä.
 2. Edistetään uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa.
 3. Kotka mukaan Hiilineutraalit kunnat eli HINKU-hankkeeseen.
 4. Laaditaan tarjouskilpailutuksen ehdot tukemaan paikallista yrittäjyyttä.
 5. Ympäristönäkökohdat on saatava osaksi hankintojen perusteita.
 6. Kulttuurista Kotkan elinvoiman ja imagon ydin.
 7. Tavoitteenamme on kansainvälinen Kotka, jota myös maahanmuuttajat ovat aktiivisesti rakentamassa.
 8. Työttömyyden hoitoon lisäresursseja ja osallisuutta sekä lisäpanostusta vaikeasti työllistyviin.

 

 1. KULTTUURILLA JA LIIKUNNALLA TERVEYTTÄ
 1. Vanhusten, vammaisten ym. eri syistä liikunta- ja toimintaesteisten kulttuuriset tarpeet on huomioitava.
 2. Sekä fyysiseen että henkiseen esteettömyyteen on kiinnitettävä erityishuomio. Kaupungin julkisten tilojen tulisi olla täysin esteettömiä ja palveluja ja tiloja suunniteltaessa ja remontoitaessa tulisi konsultoida eri vammaisjärjestöjä.
 3. Erityisryhmille kulttuurisparraajat, joiden kanssa voi mennä tutustumaan erilaisiin kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin.
 4. Kirjastojen, museoiden, teatterin ja orkesterin toimintaedellytykset tulee turvata pitkäjänteisesti.
 5. Kevyenliikenteen väylät turvallisemmiksi käyttää kaikille liikkujille.
 6. Tuetaan kenttien jäädytystä talkoorahoilla ja pidetään nurmikentät pidempään auki.

 

 1. KAIKILLE HELPPO PÄÄSY SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN
 1. Pidetään huolta, että maakunta järjestää Kotkaan korkeatasoiset, nopeat ja tasa-arvoiset sosiaali- ja terveyspalvelut.
 2. Nopea lääkärille pääsy on kaikkien oikeus.
 3. Mielenterveyspalvelut lähelle ihmistä ja terveisiin ympäristöihin.
 4. Suositaan yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja kuntoutuksessa.

 

 1. PÄÄTÖKSENTEOSTA AVOINTA, OSALLISTAVAA JA TASA-ARVOISTA
 1. Lisää avoimuutta, vuoropuhelua ja yhteistyötä kuntalaisten ja päättäjien kesken.
 2. Otetaan käyttöön asukasfoorumeja ja kehitetään niihin soveltuvia digitaalisia palveluita.
 3. Osallistamisessakin tulee ottaa huomioon esteettömyys ja toimintoja on suunniteltava moninaisuus huomioon ottaen.
 4. Talkooraha tukemaan kuntalaisten ja yhdistysten omatoimisuutta.
 5. Edistetään positiivista yhteistyötä niin paikallisella kuin seutu- ja maakunnallisella tasolla.
 6. Päätöksentekoon vaikutusten ennakkoarviointi: lapsi-, sukupuoli- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi aktiiviseen käyttöön.
 7. Allekirjoitetaan ”Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja”.