Kri­mi­no­lo­gi­an lai­tok­sen ti­las­to­jen mu­kaan vä­ki­val­ta- ja hen­ki­ri­kos­ten mää­rä on ol­lut vii­me vuo­si­na kas­vus­sa. Yh­tä nuo­rem­mat hen­ki­löt osal­lis­tu­vat vä­ki­val­lan te­koi­hin. Ky­men­laak­so on keik­ku­nut vuo­sia hen­ki­ri­kos­ti­las­to­jen kär­ki­pääs­sä. Vuon­na 2018 Kot­kan Kar­hu­la oli maam­me yh­den­nek­si­tois­ta vä­ki­val­tai­sin kau­pun­gi­no­sa. Edel­läm­me oli lä­hin­nä suu­ria kau­pun­ke­ja.

Vii­me vii­kol­la uu­ti­soi­tiin, et­tä oi­keus­mi­nis­te­riö lait­taa ha­kuun eri­tyi­sa­vus­tuk­set ri­kok­sil­la oi­rei­le­vien nuor­ten toi­min­ta­mal­lin pi­lo­toin­tiin. Avus­tuk­sel­la tu­e­taan ri­kok­sil­la oi­rei­le­vien nuor­ten toi­min­ta­mal­lin pi­lo­toin­tia ni­me­no­maan kun­nis­sa. Toi­min­ta­mal­lis­sa ri­kosp­ro­ses­siin so­vi­te­taan yh­teen eri vi­ra­no­mais­ten toi­min­not ja mui­den, en­nal­ta­eh­käi­se­viä pal­ve­lui­ta tuot­ta­vien ta­ho­jen toi­men­pi­teet koor­di­noi­dus­ti ja yk­si­lön tar­peet huo­mi­oi­den. Sen tar­koi­tuk­se­na on vä­hen­tää las­ten ja nuor­ten tois­tu­vas­ti te­ke­miä ri­kok­sia ja tu­kea hei­tä koh­ti ri­kok­se­ton­ta ja päih­tee­tön­tä elä­mää. Sen kes­kei­nen läh­tö­koh­ta on, et­tä nuo­ren ja per­heen ti­lan­teen ko­ko­nais­vas­tuu kuu­luu yh­del­le ri­kok­sil­la oi­rei­le­van lap­sen ja nuo­ren asi­oi­hin eri­kois­tu­neel­le työn­te­ki­jäl­le.

Pi­lot­ti tu­kee mie­les­tä­ni hy­vin po­lii­sin tu­los­ta­voit­tei­siin nos­tet­tua mo­ni­am­ma­til­lis­ta Ank­ku­ri-toi­min­ta­mal­lia ja sen jat­ko­ke­hit­tä­mis­tä. Tut­ki­tus­ti tie­däm­me, et­tä ri­kol­li­suu­teen voi­daan vai­kut­taa en­nal­ta­es­tä­väs­ti ih­mi­sen eri ikä­vai­heis­sa ai­na äi­tiys­neu­vo­las­ta al­ka­en. Nuo­ruu­des­sa teh­dään kes­kei­set va­lin­nat sii­tä, min­ne suun­taan elä­mäm­me kul­kee. Vii­meis­tään sil­loin tu­li­si saa­da vah­vaa tu­kea oi­ke­aan suun­nan löy­ty­mi­sek­si. Eh­käi­se­vä kri­mi­naa­li­työ teh­dään kun­nis­sa. Se on mei­dän vas­tuul­lam­me. Oli­si erit­täin tär­ke­ää, et­tä me Kym­so­te­na ja Kot­kan kau­pun­ki­na oli­sim­me mu­ka­na ha­ke­mas­sa omal­le alu­eel­lem­me rää­tä­löi­tyä pi­lot­tia.

Hanna-Kaisa Lähde (vihr.)
Kaupunginhallituksen jäsen
Kuntavaaliehdokas

Julkaistu: Ankkurilehti 13.5.2021, mielipide.