Haminan, Kotkan, Loviisan ja Pyhtään vihreät valtuustoryhmät eivät hyväksy Liikenne- ja viestintäministeriöstä julki tullutta tietoa siitä, että hankeyhtiöneuvotteluja jatketaan vain Itärata-hankeyhtiön kanssa. LVM tiedotti asiasta 29.9.2020.

Vihreät valtuustoryhmät kirjelmöivät asiasta kansanedustajille, ministereille, heidän virkakunnilleen, Helsingin ja Uudenmaan kuntapäättäjille sekä LVM:n virkahenkilöille 3.10.2020.

”Halusimme muistuttaa, että Itäisen rantaradan hankeyhtiöllä on esitetyistä tiedoista poiketen tarvittavat rahat suunnitteluyhteistyön aloittamiseksi. Lisäksi Itäinen rantarata on sekä elinkeino- että ilmastopoliittisesti kestävämpi vaihtoehto kuin Itärata Kouvolan kautta”, toteaa Kotkan vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Petri Pietiläinen.

Kirjelmässä todetaan, että Vihreät eivät käsitä, miten LVM lähtee edistämään pääasiassa henkilöliikenneperusteista ratavaihtoehtoa. Julkitulleissa selvityksissä Itäinen rantarata on ollut sekä henkilö- että tavaraliikenteeseen painottuvana selvästi kokonais- ja elinkeinopoliittisilta vaikutuksiltaan kestävämpi vaihtoehto. Itäinen rantarata avaisi Porvoosta itään aivan uudet alueet tehokkaalle henkilöliikenteelle.

Lisäksi kirjelmässä todetaan, että Itäinen rantarata mahdollistaisi TEN-T-raideverkon ulottumisen Turusta Helsingin kautta Porvooseen, Kotkaan ja Haminaan, ja aina Pietariin saakka. Itäisen rantaradan edut vienti- ja tuontiteollisuudelle mahdollistaisivat EU-rahoituksen hakemisen. Itäinen rantarata tukisi PK-rataa paremmin Turusta Pietariin asti ulottuvaa uutta TEN-T-yhteyttä. Nythän Lahden kautta kulkeva rata kuuluu jo TEN-T-verkkoon, mikä todennäköisesti sulkisi uuden yhteyden EU-rahoituksen piiristä.

”Suomen hallitus on sitoutunut pudottamaan hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Liikenteen osalta suuren osan maamme päästöistä aiheuttaa raskasliikenne. Vihreät eivät vastusta vientiä ja Suomen kilpailukykyä, vaan ovat kautta linjan pyrkineet siirtämään mahdollisimman suuren osan tavaraliikenteestä kiskoille. Itäinen rantarata vastaisi parhaalla mahdollisella tavalla tähän haasteeseen. Kaakossa raskasliikenteen päästöt ovat suuret juuri siksi, että kauttamme kulkee suuri osa maamme viennistä niin HaminaKotkan sataman kuin myös Venäjän rajanylityspaikkojen kautta. Tänne tarvitaan lisää ratakapasiteettia, jotta vienti voidaan hoitaa ympäristöystävällisemmin”, Pietiläinen jatkaa.

Ohessa vihreiden kirjelmä. Vihreiden lausunto Itäradasta

Petri Pietiläinen
Kotkan vihreä valtuustoryhmä