Ih­mi­nen hal­lit­see maa­pal­loa. His­to­ri­an­tut­ki­ja Yu­val Noah Ha­ra­rin mu­kaan se ei joh­du älys­täm­me vaan mie­li­ku­vi­tuk­ses­tam­me. Ai­no­as­taan me ih­mi­set ky­ke­nem­me se­pit­tä­mään ta­ri­noi­ta, joi­hin mil­joo­nat us­ko­vat. Us­kon­not ja ju­ma­lat, val­ti­ot ja kan­sa­kun­nat, yh­ti­öt ja yri­tyk­set, raha. Ne ovat kaik­ki ku­vit­teel­li­sia. Ta­ri­noi­ta, joi­hin us­kom­me, joi­hin luo­tam­me. Ja niin kau­an kuin luo­tam­me, nou­da­tam­me kaik­ki sa­mo­ja sään­tö­jä ja pys­tym­me te­hok­kaa­seen yh­teis­työ­hön.

Vaa­leis­sa on kyse luot­ta­muk­ses­ta. Ja sen ra­ken­ta­mi­ses­ta. Luo­tan­ko jär­jes­tel­mään, me­nen­kö ää­nes­tä­mään? Po­lii­ti­kot ker­to­vat ta­ri­noi­taan, ku­to­vat ku­vi­tel­mien verk­koa. Ja jos sii­hen us­kot, sii­tä tu­lee si­nul­le to­del­li­suut­ta. Kyse on­kin sii­tä, mil­lai­seen maa­il­maan ha­lu­at as­tua si­sään.

It­se us­kon vah­vas­ti vih­rei­den ar­voi­hin ja vi­si­oon. Luo­te­taan toi­siim­me, ky­kyym­me muut­taa maa­il­maa yh­teis­työl­lä. Py­säy­te­tään il­mas­ton­muu­tos, pa­nos­te­taan kou­lu­tuk­seen ja tor­ju­taan köy­hyyt­tä. Unoh­ta­mat­ta tasa-ar­von edis­tä­mis­tä, jos­sa vie­lä­kin riit­tää työn­sar­kaa.

Ve­to­an si­nuun. Näy­tä luon­to­si ja ker­ro mil­lai­seen maa­il­maan sinä ha­lu­at us­koa. Mei­tä odot­ta­va tu­le­vai­suus voi ol­la vä­häs­tä kiin­ni, eh­kä vain yh­des­tä ää­nes­tä. Älä an­na sen puut­tu­van ää­nen ol­la si­nun ää­ne­si. Ää­nes­tä edus­kun­ta­vaa­leis­sa.

Alek­si Lai­ne (vihr.)
Kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­do­kas