Kot­kan edel­li­nen val­tuus­to päät­ti ko­kouk­ses­saan 3.5.2021 hy­väk­syä ää­nes­tys­ten jäl­keen 10 mil­joo­nan eu­ron suu­rui­sen si­joi­tuk­sen Kot­kan Jul­ki­set Kiin­teis­töt Oy:n si­joi­te­tun va­paan pääoman ra­has­toon ja edel­leen si­joi­tet­ta­vak­si Backs­taff Oy:n ta­pah­tu­ma­kes­kus Sa­ta­ma Aree­nan ra­ken­nut­ta­mi­sek­si. Eri­ä­vän mie­li­pi­teen jät­ti vih­rei­den val­tuus­to­ryh­mä ja 16 muu­ta val­tuu­tet­tua.

Kau­pun­gin­val­tuus­to pyy­si sa­mas­sa ko­kouk­ses­sa kau­pun­gin­hal­li­tus­ta käyn­nis­tä­mään si­säi­sen tar­kas­tuk­sen, jos­sa ar­vi­oi­daan ja tar­kas­tel­laan ta­pah­tu­ma­kes­kuk­sen ra­hoi­tus­ko­ko­nai­suus, raken­ta­mi­seen liit­ty­vä pro­ses­si ja sen oh­jaus sekä kus­tan­nus­ten nou­suun vai­kut­ta­neet te­ki­jät.

Sel­vi­tyk­sen piti ulot­tua ta­pah­tu­ma­kes­kus­ta to­teut­ta­vaan ja sitä ra­hoit­ta­vaan yh­ti­öön. Sel­vi­tyk­ses­sä on myös ar­vi­oi­ta­va mui­den mu­ka­na ole­vien kon­ser­niyh­ti­öi­den ja Kot­kan kau­pun­gin vai­kutus kus­tan­nus­ke­hi­tyk­seen.

4. huh­ti­kuu­ta 2022 ny­kyi­sen val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa oli val­tuus­to­a­loit­teen vas­taus ja se­li­tys, et­tä si­säi­sen tar­kas­tuk­sen toi­mek­si­an­toa ”tar­ken­net­tiin” kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa 30.8.2021. Oli­si­pa mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, mi­ten sitä tar­ken­net­tiin ja mik­si?

Toi­mek­si­an­non mu­kai­nen si­säi­sen tar­kas­tuk­sen 119-si­vui­nen tar­kas­tus­ra­port­ti 2/2021 kä­si­tel­tiin kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa 29.11.2021, mut­ta mik­si uu­del­le val­tuus­tol­le esi­tel­tii­in ra­por­tis­ta vain tii­vis­tel­mä? Mik­si val­tuus­to ei ole saa­nut pyy­tä­mään­sä ra­port­tia ko­ko­nai­suu­des­saan?

Täl­lai­nen sa­lai­lu on vä­hin­tään huo­noa hal­lin­to­ta­paa. Ei­kö kun­ta­lain mu­kaan val­tuus­tol­le pidä an­taa ra­port­ti, jota se on it­se pyy­tä­nyt?

Vih­rei­den val­tuus­to­ryh­mä teki asi­as­ta pa­lau­tu­se­si­tyk­sen, jo­hon va­sem­mis­to ja pe­rus­suo­ma­lai­set yh­tyi­vät. Ää­nes­tys hä­vit­tiin ää­nin 22–29. Van­ha ko­koo­mus–de­ma­ri-ak­se­li näyt­tää taas vie­vän ja muut vain vi­ki­see.

Mis­sä on kot­ka­lai­nen lä­pi­nä­ky­vä hal­lin­to­ta­pa, kun val­tuus­tol­ta pi­mi­te­tään tie­to­ja, joi­ta se on pyy­tä­nyt?

VIH­REI­DEN VAL­TUUS­TO­RYH­MÄ
Leena Griinari
Tommi Iivonen
Riikka Kinnunen
Michael Pounds

Kirjoitus on julkaistu 6.4.2022 Kymen Sanomissa ja Kaupunkilehti Ankkurissa