Em­me saa mus­ta­maa­la­ta toi­sia kuu­lo­pu­hei­den pe­rus­teel­la. On help­po lyö­dä su­vak­ki- tai ra­sis­ti-lei­mo­ja, kun ei ole ai­kaa ot­taa sel­vää tai kuun­nel­la tois­ta. Ti­lan­ne ei muu­tu sil­lä, et­tä sul­keu­dum­me bunk­ke­rei­him­me, kiel­täy­dym­me kuu­le­mas­ta vas­ta­puol­ta ja ty­ki­täm­me täy­sil­lä so­mes­sa omaa nä­kö­kan­taam­me. Nyt pi­täi­si kes­kus­tel­la asi­ois­ta ja ava­ta rin­ta­ma­lin­jo­ja.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Jani Mä­ke­lä (HS 5.8.) ra­joit­taa oma­val­tai­ses­ti ra­sis­mi-kä­sit­teen kos­ke­maan yk­si­löön koh­dis­tu­vaa syr­jin­tää. Sen si­jaan kult­tuu­ria tai ih­mis­jouk­koa kos­ke­va syr­jin­tä oli­si hä­nen mu­kaan­sa sal­lit­tua.

Ra­sis­mi-kä­si­te tu­lee eng­lan­nin sa­nas­ta ’race’ (’rotu’) ja tar­koit­ti Ko­ti­mais­ten kiel­ten kes­kuk­sen mu­kaan eng­lan­nin kie­les­sä alun pe­rin op­pia tai kä­si­tys­tä sii­tä, et­tä ih­mis­ro­tu­jen erot ovat syn­nyn­näi­siä ja et­tä jot­kin ro­dut ovat täl­lä pe­rus­teel­la mui­ta pa­rem­pia. Laa­jem­mas­sa mer­ki­tyk­ses­sä se tar­koit­taa tois­ta et­nis­tä ryh­mää koh­taan tun­net­tua vä­hek­syn­tää tai vi­haa. Ny­kyi­sen bi­o­lo­gi­sen kä­si­tyk­sen mu­kaan on kui­ten­kin vain yk­si ih­mis­ro­tu, kos­ka kaik­ki maa­pal­lon ih­mi­set ovat ge­neet­ti­ses­ti niin lä­hel­lä toi­si­aan.

Ei ih­me, et­tä hal­li­tuk­sel­la on on­gel­mia, jos ih­mi­set ym­mär­tä­vät kes­kei­set kä­sit­teet eri ta­val­la. Mitä tar­koit­ta­vat nol­la­to­le­rans­si, an­teek­si­pyyn­tö tai ir­ti­sa­nou­tu­mi­nen? Se ei sai­si riip­pua vas­taa­not­ta­jas­ta.

On­ko mah­dol­lis­ta yrit­tää ra­joit­taa maa­han­muut­toa ole­mat­ta ra­sis­ti? Pe­rus­suo­ma­lais­ten maa­han­muut­to-oh­jel­ma ei Soi­nin val­ta­kau­del­la to­si­a­si­as­sa pal­jon­kaan poi­ken­nut esi­mer­kik­si vih­rei­den maa­han­muut­to-oh­jel­mas­ta. Sii­nä hy­väk­syt­tiin pa­ko­lais­kiin­ti­öt, mut­ta ol­tiin tiu­kem­pia työ­pe­räi­seen maa­han­muut­toon. Ny­kyi­nen pe­rus­suo­ma­lais­ten oh­jel­ma ha­lu­aa kiel­tää maa­han­muu­ton maa­no­sas­ta toi­seen ei­kä ha­lua se­koit­taa eri et­ni­siä ryh­miä kes­ke­nään. Ei­kö se siis ole ra­sis­ti­nen?

Or­pon hal­li­tuk­ses­sa on nyt hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat pääs­seet val­taan ja hank­ki­neet kan­san­suo­si­on­sa sel­ke­än ra­sis­ti­sil­la kir­joi­tuk­sil­laan. Mi­nis­te­ri­nä he kiis­tä­vät kir­joi­tuk­sen­sa ja va­kuut­ta­vat muut­tu­neen­sa, vaik­ka ei­vät ko­vin us­kot­ta­vas­ti. Tämä an­taa pe­lot­ta­van esi­mer­kin nuo­ri­sol­lem­me, joka imee me­di­an kaut­ta aja­tus­mal­le­ja. Konk­reet­ti­nen esi­merk­ki on Pe­rus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son Pur­ran tu­ke­mi­sek­si te­ke­mä säk­ki­vi­deo Yo­u­Tu­bes­sa.

A-stu­di­os­sa 7.8. ky­syt­tiin konk­reet­ti­sia toi­men­pi­tei­tä ra­sis­min kit­ke­mi­seen. Pai­kal­la oli pe­rus­suo­ma­lais­ten, ko­koo­muk­sen ja vih­rei­den edus­ta­ja. Ko­koo­muk­sen ai­noa kei­no oli vaa­tia puut­tu­mis­ta ra­sis­ti­seen käy­tök­seen ar­kie­lä­mäs­sä. Ei­kö hal­li­tuk­sen pi­täi­si näyt­tää esi­merk­kiä, ei­kä vain sy­sä­tä vas­tuu­ta kan­sa­lai­sil­le?

Me opet­ta­jat koh­taam­me maa­han­muut­ta­ja­nuo­ria, jot­ka ovat kau­huis­saan val­ti­on­joh­don suh­tau­tu­mi­ses­ta. Nuo­ri­som­me tur­vat­to­muut­ta on jo li­sän­nyt ko­ro­nan ai­heut­ta­ma eris­tys ja Uk­rai­nan sota. Nyt on hal­li­tus rik­ko­mas­sa lo­put­kin pe­rus­tur­val­li­suu­den tun­tees­ta. Kyl­lä, pi­tää ol­la huo­lis­saan. Ra­sis­miin pi­tää puut­tua nyt. Se ei saa nor­ma­li­soi­tua suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­taan.

Leena Griinari, kaupunginvaltuutettu (vihr.), Kotka
Kirjoitus on julkaistu Kaupunkilehti Ankkurissa 9.8.2023