Toni Vai­nik­ka ot­taa kir­joi­tuk­ses­saan (jul­kais­tu ver­kos­sa 20.2.) kan­taa käyn­nis­sä ole­vaan työ­mark­ki­na­myl­ler­ryk­seen ja eri­tyi­ses­ti am­mat­ti­liit­to­jen jär­jes­tä­miin po­liit­ti­siin lak­koi­hin. Olen mo­nil­ta osin Vai­ni­kan kans­sa sa­maa miel­tä: am­mat­tiyh­dis­tys­ten tär­kein teh­tä­vä on puo­lus­taa jä­se­ni­ään, mikä ta­pah­tuu par­hai­ten kes­kit­ty­mäl­lä esi­mer­kik­si tes-neu­vot­te­lui­hin, tai sel­vit­tä­mäl­lä epä­sel­viä ir­ti­sa­no­mis­ti­lan­tei­ta. Ide­aa­li­maa­il­mas­sa lii­tot myös jäi­si­vät puo­lu­e­po­li­tii­kan ul­ko­puo­lel­le. Mut­ta mitä teh­dä ti­lan­tees­sa, jos­sa puo­lu­e­po­liit­ti­sil­la toi­mil­la hei­ken­ne­tään liit­to­jen edel­ly­tyk­siä to­teut­taa tätä teh­tä­vää?

Kos­ka tämä on se ti­lan­ne, mis­sä olem­me: ir­ti­sa­no­mis­suo­jan hei­ken­tä­mi­nen, en­sim­mäi­sen sai­ras­lo­ma­päi­vän pal­kat­to­muus, vien­ti­ve­toi­nen palk­ka­mal­li, lak­ko-oi­keu­den ra­joi­tuk­set, lak­ko­sak­ko­jen ko­ro­tuk­set… Nämä ovat kaik­ki toi­mia, jot­ka joko suo­raan tai vä­lil­li­ses­ti hei­ken­tä­vät sekä työn­te­ki­jän ase­maa työ­nan­ta­jaan näh­den, et­tä ay-liik­keen mah­dol­li­suuk­sia jä­sen­ten­sä edun­val­von­taan. Jos edun­val­von­ta ker­ran on ay-liik­keen tär­kein teh­tä­vä, täl­lais­ten toi­mien vas­tus­ta­mi­nen on oi­ke­as­taan liit­to­jen vel­vol­li­suus. Mil­lai­nen etu­jär­jes­tö jät­tää jä­se­nen­sä pu­laan, kun hei­dän oi­keuk­si­aan ol­laan hei­ken­tä­mäs­sä?

Vai­nik­ka myös tuo esiin am­mat­ti­liit­to­jen eh­dok­kail­le tar­jo­a­man vaa­li­ra­hoi­tuk­sen. Ai­he on si­näl­lään ihan kes­kus­te­lun ar­voi­nen, mut­ta sa­mal­la on syy­tä muis­tut­taa, et­tä myös työ­nan­ta­ja­puo­len jär­jes­töt, ku­ten Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­liit­to ja Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ri ra­hoit­ta­vat po­liit­ti­sia eh­dok­kai­ta. Tä­män luu­li­si ole­van eri­tyi­sen tär­ke­ää, kun muis­taa, et­tä hal­li­tus on jul­ki­suu­des­sa pe­rus­tel­lut uu­dis­tuk­si­aan EK:n ky­se­ly­tut­ki­muk­sil­la. Jos liit­to­jen tar­jo­a­ma tuki on on­gel­mal­lis­ta, luu­li­si sa­man pä­te­vän myös työ­nan­ta­ja­puo­leen.

Uu­dis­tus­tar­pei­ta ku­kaan tus­kin kiis­tää, mut­ta jos uu­dis­tuk­sia teh­dään yh­den osa­puo­len kus­tan­nuk­sel­la, on tur­ha esit­tää yl­lät­ty­nyt­tä, kun tuo osa­puo­li aloit­taa vas­ta­toi­met. Liit­to­jen teh­tä­vä on puo­lus­taa jä­se­ni­ään, ja sii­tä näis­sä la­kois­sa on puh­taas­ti kyse.

Eero Kivistö, vihertävä AY-aktiivi, Kotka
Kirjoitus on julkaistu Kaupunkilehti PK & Ankkurissa 4.3.2024