Kotkan kaupungin talousarvion päätavoite vuodelle 2012 oli talouden tasapainotus. Se ei toteutunut. Vuoden 2012 tilinpäätös osoittaa talouden alijäämäksi 26,2 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen alijäämä kasvoi 30,1 miljoonaan euroon.

Tilinpäätöksen vuosikate 2012 on siis negatiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin päivittäistä palvelutoimintaa on rahoitettu lainarahalla. Tilanne olisi sama jos esimerkiksi minä eläisin yli varojeni ja joutuisin turvautumaan lainaan, jotta voisin ostaa ruokaa perheelleni. Selviytymiskeinona joutuisin laittamaan investoinnit jäihin, eli kaikki ihanat kodin sisustamiseen liittyvät tavarat saisivat jäädä kauppaan ja lisäksi joutuisin hankkimaan toisen työn, siksi aikaa, että saan lainat kuitattua.

Kaupungin selviytymiskeinoja oli talousarvioon kirjattu kahdeksan. Näistä vain kolme toteutui ja kaksi näistä kolmesta ei ole vielä tuonut kaupungille säästöjä. Ensimmäinen talouden tasapainotuksen linjaus oli: palkkamenojen ja sairauspoissaolojen vähentäminen. Tavoitteeseen ei päästy. Toinen tavoite oli ostopalvelumenojen vähentäminen. Tavoitteeseen ei päästy. Kolmanneksi tavoitteeksi oli asetettu investointitaso vuosikatteen suuruiseksi. Tavoitteeseen ei päästy. Neljäntenä tavoitteena oli ympäripyöreä lause siitä, että palveluverkkopäätökset toimisivat linjauksena laadun varmistamiseksi pitkällä tähtäimellä. Tavoitteeseen on osittain päästy: kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksiä palveluverkoista. Viides tavoite liittyy kiinteistöjen salkutukseen, joka on tehty jo vuonna 2011, eli tavoitteena
oli rakennuskiinteistöomaisuuden myynti. Tavoitteeseen ei päästy, myyntivoitto oli ainoastaan 700 000 €, kannustimista huolimatta. Kuudenneksi tavoitteeksi oli asetettu maa-alueiden myyntivoitto vähintään 4 miljoonaan euroon. Tavoitteeseen ei päästy, myyntivoitto oli 2 miljoonaa euroa. Seitsemäntenä tavoiteltiin tulopohjan kasvua ja uusia työpaikkoja. Tavoitteeseen on lähes päästy. Seudulle syntyi uusia työpaikkoja 922 kpl kun tavoite oli 940 kpl. Viimeisenä tavoitteena oli päivittää konsernin yhtiöomistusten omistajapoliittiset linjaukset. Tavoitteeseen on päästy. Omistajapoliittiset linjaukset on päivitetty.

Vihreä valtuustoryhmä yhtyy tarkastuslautakunnan suositukseen siitä, että tilinpäätöksen toteutumisvertailussa otetaan kantaa tavoitteiden saavuttamiseen. Mikäli tavoitteita ei ole saavutettu, on esitettävä syyt ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseen jatkossa.

Kotkan kaupungin talous on nyt kahdeksatta vuotta peräkkäin alijäämäinen. Kuntalain 65 § 3 mom. velvoittaa kuntaa, jonka taseessa on alijäämää, tekemään toimenpideohjelman, jonka avulla talous saadaan tasapainoon. Tähän onkin nyt
reagoitu ja talouden tasapainotusohjelma on tulossa valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun kokoukseen.

Ulkoisia tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi kaupungin talouteen, on hidasta muuttaa. Tällaisia ovat mm. verotulojen lasku ja työttömien määrän kasvu. On kuitenkin keinoja, joilla voidaan tehdä suuriakin säästöjä. Näistä haluamme nostaa esiin kaupungin sairauspoissaolot. Henkilöstökertomuksesta selviää, että sairauspoissaolot ovat lisääntyneet vuosituhannen taitteesta asti. Kotkassa sairauspoissaoloihin kuluu työntekijää kohden noin 3 päivää vuodessa enemmän kuin kunnissa keskimäärin. Sairauspoissaolojen kustannukset vuonna 2012 olivat hieman yli 7 miljoonaa euroa. Kolme suurinta sairauspoissaolojen vastuualuetta olivat vanhustenhuolto, kuntatekniikka ja tilapalvelu. Pienimmät lukemat sairauspoissaoloissa oli puolestaan talous ja rahoituksen vastuualueella. Tavoitteena
on pienentää sairauspoissaolojen määrää ja toivomme, että sen työstämiseen pureudutaan kunnolla. Paljon on kuitenkin jo tehty ja erittäin hyvänä pidämme sitä, että työhyvinvointia lisääviä toimenpiteitä on toteutettu ja virkistystoimintaa edistetty mm. alentamalla henkilöstön uimahallimaksuja ja jakamalla yksiköihin tyhy-rahaa.

Yksinkertaisesti voidaan sanoa, että menoja pitää pienentää ja tuloja pitää vastaavasti kasvattaa. Tämän takia kaupungin on kiinnitettävä erityistä huomiota investointien huolelliseen suunnitteluun. Käytännössä voidaan joutua tilanteeseen, missä investoinnit laitetaan kokonaan jäihin vuodeksi tai pariksi. Henkilökuntaan kohdistuu tehostuspaineita eikä sijaisiin ei ole varaa.

Lähitulevaisuudessa huolestuttaa mm. EU:n tasolla tapahtuvan valuuttakriisin Kotkaan heijastuvat vaikutukset. Kuinka kaupungin varat riittävät tuleviin laskuihin E-18 tien ramppien rakentamisesta? Ja, nyt erityisesti, huolestuttaa
kaupungin sisäinen ilmapiiri. Toivomme, että yhteistyö virkamiesten ja poliitikkojen välillä pysyy avoimena ja hyvänä, tämän päivän päätöksistä huolimatta.

Tämä olisi luonnollinen kohta päättä puhe. Haluan kuitenkin nostaa kuulijoiden päätä ja ehkä jo lyhistyneitä hartijoita, luomalla uskoa tulevaan. Lainaan otteen Pertti Araviitan teoksesta vastakohtien harmonia. Teos on kaikille valtuutetuille tuttu ja osa on sen kenties jo lukenutkin.

”Martikka halusi unohtaa sotavuodet ja menetykset, Kotka oli nyt hänen kotipesänsä. Kaupunki tarjosi hänelle sen, mitä piti tärkeänä: kirjakaupan, toimeentulon, hyviä ihmissuhteita ja kulttuuria. Hän oli löytänyt oman rytminsä elää ja hengittää tässä kaupungissa joulumyynnistä alennusmyyntiin, sataman jäätymisestä vappukulkueisiin, jalkapallosesongista syysmyrskyihin. Kotka oli miltei yhtä kansainvälinen kuin Viipuri. Vasta eilen kirjakaupassa piipahti amerikkalaislaivan konepäällikkö luettavaa etsimässä.”

Tulojen kasvattaminen onnistuisi parhaiten verotulojen ja elinkeinopolitiikan kautta. Tähän meillä on kaupungissa useampi mielenkiintoinen hanke ja olemme niistä erittäin iloisia. Lähitulevaisuuden tavoitteena on, että Kaakkois-Suomen sijainti Venäjän ja EU:n rajalla tullaan hyödyntämään täysimääräisesti elinkeinotoiminnassa. Keinoina ovat osaamisklusterit ja erilaiset verkostot pkyritysten määrän nousuun. Nähdään, että Kaakkois-Suomi olisi EU:n ja Venäjän
välinen silta, missä liike-elämän kohtaamiset mahdollistuvat. Seutu toimisi testimarkkinana venäläisille yrityksille sekä sijoittumisen kokeilualueena EU:sta ja EU:n kautta Venäjälle pyrkiville. Erikoisuutena meillä on kansainvälisen tason osaamisalat: logistiikka ja arktinen osaaminen.

Uskomme myös teemamatkailuun ja peli- ja mediatoimintaan, jotka ovat alueellamme nosteessa. Vihreä valtuustoryhmä on erityisen ylpeä alueen uusiutuvan energian hankkeista; tuulivoimasta, leväenergiasta ja viherrakentamisesta. Näiden
lisäksi Kotkan kaupunki on tehnyt järjestelmällistä työtä ilmasto- ja energiaasioissa, jopa niin, että olemme iso tekijä muiden isojen: Helsingin, Turun ja Tampereen rinnalla. Kotkasta on pyydetty edustajaa puhumaan ilmasto- ja
energiatyön onnistumisesta useaan eri valtakunnan tason seminaariin ja paneeliin. Moni ei ehkä tiedä sitäkään, että Kotkalla on oma hallintokuntien johtajista koostuva ilmasto- ja energiaohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Hannele Tolonen.

Kaikki pienetkin ideat ovat nyt näissä säästötalkoissa tarpeen. Yhden sellaisen kuulin eilen naapurilta: kaupunki voisi saada lisätuloja myymällä kiinteistöjen lisäksi myös tontteja jotka ovat tällä hetkellä vuokratontteina. Esimerkiksi Katariinan tonteista voisi helposti kertyä miljoona euroa.

Tilinpäätöspuheen loppuun lainaan samaa teosta kuin edellä:

”Muutama tuttu seisoskeli Ruotsinsalmenkadun kulmassa, Antti Martikka jäi toviksi jututtamaan miehiä. Erotessaan heistä hän ajatteli kotkalaismiehen olevan virkeimmillään näin keväällä: se raappaa veneensä kylkiä, kunnostaa polkupyörän, potkii jalkapalloa räntäsateessa ja hakee vappuviinat laivasta. Kesällä se lähtee saareen.”

Kotkan Vihreiden ryhmäpuheenjohtaja Annika Aalto-Partanen

Kotkan Seudun Vihreiden Ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuustossa 13.5.2013