xx

 

VIHREÄ KOTKA ON KAIKKIEN KOTKA

Kotkan vihreät haluavat päätöksenteosta avointa ja osallistavaa. Haluamme lisätä vuoropuhelua ja yhteistyötä kuntalaisten ja päättäjien välillä. Haluamme, että päätöksissä huomioidaan luonnon ja ihmisten moninaisuus sekä suunnitellaan toiminnat esteettömiksi ja saavutettaviksi. Kaikkeen päätöksentekoon tulee soveltaa päätösten vaikutusten ennakkoarviointia – oli kyse sitten lapsista, nuorista, taloudesta tai ympäristöstä.

1. KOTKASTA UUDISTUVA JA KANSAINVÄLINEN KOULUTUSKAUPUNKI

Kotkasta karkaavat nuoret naiset. Muutamme feministisellä elinkeino- ja koulutuspolitiikalla sekä lapsiystävällisellä perhepolitiikalla väestönkehityksen suunnan. Ollaan aktiivisia vuorovaikuttajia niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä kentillä.

 1.  Kehittyvä korkeakoulutus pitää myös nuoret naiset Kotkassa.
 2.  Ajan hermolla oleva jatkokoulutus houkuttelee seudulle uusia asukkaita ja edistää työvoiman osaamista digitaidoissa, kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistämisessä sekä tukee vihreää yrittäjyyttä.
 3.  Merenkulun ympäristöystävällisyyteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota ja on tärkeää, että Kotkassa säilyy laadukas merenkulun koulutus ja tutkimus.
 4. Annetaan varhaiskasvatukseen ja peruskouluun riittävät resurssit, jotta kaikki pysyvät mukana.
 5. Tuetaan koulutuksella ja harrastuksilla maahanmuuttajien kotoutumista ja osallisuutta.
 6.  Panostetaan monipuoliseen kielten opetukseen.

2. TALOUS JA YMPÄRISTÖ KUNTOON

Vaadimme kohtuutta investointeihin. Uudet rakennukset merkitsevät useimmiten lisääntyviä kustannuksia käyttäjille. Se on suoraan pois palveluista: koulujen tuntimääristä, opettajista, lainattavista kirjoista, kohtuuhintaisista harrastuksista ja kulttuurielämyksistä. Tarpeettomat rakennukset tulee myydä tai purkaa.

 • Hiilineutraali Kotka: ilmasto- ja ympäristönäkökohdat kilpailutuksiin, sähköinen joukkoliikenne ja uudistuvaa energiaa.
 •  Huolehditaan kaupunkiympäristömme monimuotoisuudesta, Itämerestä ja satamatoimintojen ympäristökestävyydestä.
 •  Laaditaan ympäristöystävällinen elinkeinostrategia.
 •  Panostukset palveluihin – kohtuus investointeihin.
 •  Suositaan omia tiloja – kaupungin toiminnot konsernin omiin tiloihin.
 •  Tuetaan vastuullista pienyrittäjyyttä.
 • Luodaan edellytyksiä kestävälle matkailulle.

3. HENKILÖAUTOJEN KAUPUNGISTA IHMISTEN KAUPUNGIKSI

Vihreässä kunnassa arki toimii koska joukkoliikenne on maksutonta ja se kulkee kaikkialle. Alueellinen tasa-arvo toteutuu ja peruspalvelut tulevat kaikkien saavutettaviksi, kun suositaan innovatiivisia ja ennakkoluulottomia, eri alueiden tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja.

1. Maksuton ja esteetön joukkoliikenne kuuluu kaikille.
2. Sähköinen joukkoliikenne on meluton eikä se saastuta.
3. Vähennetään autojen määrää keskustoissa ja otetaan katuja virkistyskäyttöön.
4. Kehitetään kattavaa pyörätieverkostoa.
5. Parannetaan jalankulkuväylien ja pyöräteiden kunnossapitoa.
6. Varmistetaan, että alueellinen tasa-arvo toteutuu peruspalvelujen saatavuudessa.

4. TERVE JA HYVINVOIVA KOTKA

Kotkan vihreät huolehtivat aktiivisesti kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetuista palveluista ja resursseista sekä kaupungin omana toimintana että Kymsoten kautta.
Kotkan puistot ja rakennetun ympäristön kauneus luovat viihtyisyyttä ja tekevät arjestamme parempaa.

1. Huolehditaan, että esteettinen kaupunkiympäristömme, kaupungin historialliset kerrostumat ja luonto säilyvät vahvistamassa kuntalaisten hyvinvointia.
2. Kulttuuri luo hyvinvointia. Siksi haluamme turvata teatterin, monipuolisen musiikkitarjonnan sekä kirjastot ja niiden aineistot. Omaehtoisten kulttuuritoimijoiden resurssit on turvattava esimerkiksi jatkuvan haun avustusten kautta.
3. Pidetään meri, joki ja rannat puhtaina ja vapaina – niin kuntalaisten kuin vieraidemme saavutettavissa olevina.
4. Säilytetään ja ylläpidetään metsäluontokohteita ja lähimetsiä sekä kattavia kuntopolku- ja hiihtolatuverkostoja.
5. Perustetaan kaupunkiviljelypalstoja osaksi kaupunkiympäristöä.
6. Lisätään resursseja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn ja hyvinvointia tukevaan työhön.
7. Tarjotaan matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluja kaikenikäisille.
8. Kehitetään Kotkasta työnantajana työhyvinvoinnin edelläkävijä.
9. Satsataan monipuoliseen ja osallistavaan nuorisotyöhön. Otetaan työvälineeksi koulunuorisotyö.
10. Tarjotaan maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille.

5. TOIMIVA KOTKA

Vihreässä kunnassa on kaikkien helppoa ja turvallista asua ja elää, tehdä töitä ja yrittää, käydä koulua sekä opiskella. Palvelut ovat kaikkien saavutettavissa ja niihin on esteetön pääsy. Ketään ei syrjitä. Vihreä Kotka huolehtii siitä, että kaikille tarjotaan mahdollisuus kehittää itseään ja harrastaa.

1. Vihreässä kunnassa on tekemistä kaikenlaisille ihmisille.
2. Kunnan infrastruktuuri mahdollistaa niin lähi- kuin etätyönkin.
3. Vihreässä kunnassa kaikki voivat elää turvallisessa ilmapiirissä ilman pelkoa syrjinnästä tai kiusaamisesta.
4. Palveluverkko pelaa kaikille kaikissa elämäntilanteissa.
5. Lisätään satsausta digitaitojen ja -laitteiden saamiseksi kaikkien käyttöön ja tarjotaan apua niille, jotka eivät tietotekniikkaa hallitse.
6. Annetaan kunnon eläkeläisalennukset Kotkan opistoon.
7. Otetaan liikuntaharrastukset tiiviiksi osaksi koulupäivää.
8. Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan sanat sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ja syrjinnän ehkäisystä muutettava teoiksi ja pysyväksi toiminnaksi.
9. Anonyymi rekrytointi käyttöön kaupungin ja sen tytäryhtiöiden sekä kuntayhtymien henkilöstörekrytoinneissa.
10. Otetaan kuntalaisia ja nuorisovaltuustoa osallistava budjetointi laajasti käyttöön.